O firmie

Instytut Energetyki Odnawialnej (EC BREC IEO) założony został w roku 2001 przez zespół ekspertów z ówczesnego Europejskiego Centrum Energii Odnawialnej (EC BREC/IBMER). Trzon zespołu stanowią osoby, które na przełomie lat 90-tych i początku obecnego stulecia opracowały zasadnicze dokumenty dla sektora energetyki odnawialnej w Polsce: Strategię rozwoju energetyki odnawialnej, projekt programu wykonawczego do Strategii w zakresie zielonej energii elektrycznej, projekt ustawy o wykorzystaniu odnawialnych zasobów energii i promocji odnawialnych źródeł energii. Dokumenty te stanowią do dzisiaj bazę rozwoju polityki energetycznej i prawa energetycznego w zakresie odnawialnych źródeł energii (OZE). Utworzenie niezależnego Instytutu miało na celu ściślejsze połączenie działalności naukowo-badawczej oraz działań polityczno-strategicznych prowadzonych przez EC BREC z potrzebami rozwijającego się rynku energetyki odnawialnej w Polsce. EC BREC IEO jest jednym z pierwszych prywatnych instytutów naukowych, łącząc prace badawczo-rozwojowe z wdrożeniami i działalnością konsultingową, utrzymując się bez pomocy państwa. Zyski osiągane z komercjalizacji wyników prac i świadczonych usług są przeznaczane na dalsze prace badawcze lub opracowania o charakterze strategicznym (think-tank), wyprzedzające aktualne potrzeby naszych klientów. W ten sposób Instytut działa na rzecz realizacji długookresowych celów społecznych i zadań o charakterze publicznym, związanych z promocją zrównoważonej środowiskowo gospodarki lokalnej i generacji rozproszonej oraz rozwojem i wprowadzaniem na rynek technologii energetyki odnawialnej.

Misją Instytutu jest tworzenie i wykorzystanie najnowszej wiedzy naukowej i technicznej w dziedzinie odnawialnych źródeł energii w celu:

Głównym zadaniem Instytutu jest transfer do odbiorców rynkowych nowoczesnych technologii, pochodzących zarówno z opracowań własnych, jak i współpracujących ośrodków naukowo-technicznych, tak krajowych jak i zagranicznych. Kluczowymi odbiorcami produktów i usług Instytutu są małe i średnie przedsiębiorstwa, samorządy terytorialne oraz inwestorzy korporacyjni (np. due diligences) i niezależni producenci energii z odnawialnych zasobów energetycznych (np. studia wykonalności). W badaniach rozwoju energetyki odnawianej w powiązaniu z gospodarką i ekologią w długim horyzoncie czasowym i działaniach o charakterze niezależnego think-tank, Instytut wykonuje prace dla Rządu RP (ekspertyzy dla Ministerstwa Gospodarki Ministerstwa Środowiska ), Sejmu RP, Komisji Europejskiej (projekty 6 i 7 PR UE oraz programów IEE i INTERREG) oraz fundacji i instytucji zagranicznych (Word Future Council, Parlament Europejski, Fundacja Heinricha Bolla, ambasady, etc.).

Instytut jest organizatorem i współorganizatorem cyklicznych konferencji z zakresu energetyki odnawialnej, min: Forum Przemysłu Energetyki Odnawialnej, Energy Finance.